Wet ‘Eens illegaal...’ stilletjes in werking

Stilletjes is deze maand de wet ‘Eens illegaal, altijd illegaal’ van kracht geworden. De Eerste Kamer stemde er 15 mei mee in. Als je ooit een periode zonder verblijfsvergunning in Nederland hebt gewoond, wordt dat tegengeworpen bij de aanvraag van een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) die je nodig hebt om hier een verblijfsvergunning aan te kunnen vragen. Dit geldt niet voor je hele leven maar officieel voor vijf jaar. In de praktijk zal dit twee jaar zijn, zo meldt de toelichting van de wet.Het brede maatschappelijke protest heeft gezorgd dat deze wet voor verschillende groepen niet geldt, zoals voor slachtoffers van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, vrouwenhandel, gezinsleden,  minderja-rigen, mensen die buiten hun schuld niet terugkunnen en mensen waarbij de minister op eigen titel een vergunning verstrekt.De wet heet officieel visumwet en werd begin juli van kracht. De poging van de oppositie het wetsvoorstel als controversieel te bestempelen en door te schuiven tot na de verkiezingen lukte niet. Dit gebeurt wel met het wetsvoorstel waarmee illegaliteit strafbaar zou worden gesteld. Inreisverbod en hoge boete Sinds begin dit jaar is het al mogelijk dat mensen wiens asielverzoek of aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen, na een ‘vertrektermijn’ van vier weken, een inreisverbod krijgen. Ook mensen die ‘aangetroffen’ worden zonder papieren door de politie of een andere overheidsinstantie of die het land uitreizen waarvan blijkt dat ze in Nederland zonder verblijfs-vergunning leefden, zijn de klos. Zij mogen met dit inreisverbod twee tot vijf jaar niet naar Nederland komen. En krijgen in die tijd zeker geen verblijfsvergunning. Als ze zich niet aan hun vertrekplicht houden, kunnen ze een boete krijgen van 3800 euro. Als ze geen geld hebben, kunnen ze zes maanden strafgevangenis krijgen. In de praktijk zijn al straffen van twee jaar opgelegd. Hiermee is de strafbaarstelling indirect al een feit, hoewel het wetsvoorstel hiertoe nog voor advies bij de Raad van State ligt.Lees meer: www.eerstekamer.nl Staatsblad 2012 258, 24 mei wijziging vreemdelingenwet 2000 of www.geenstrafbaarstelling.nl