image

Regeerakkoord: 30 rampzalige plannen voor vluchtelingen en ongedocumenteerden


Regeerakkoord met 30 rampzalige plannen voor vluchtelingen en ongedocumenteerden

Als het aan de nieuwe regering ligt...

In het regeerakkoord staan minstens dertig rampzalige plannen om het leven van vluchtelingen en mensen zonder verblijfsvergunning moeilijker te maken. De plannen worden gepresenteerd als oplossingen maar STIL verwacht dat ze veel ellende gaan opleveren. Niet alleen voor vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren die de dupe zijn maar ook voor de samenleving die te maken krijgt met meer mensen op straat zonder toegang tot werk en voorzieningen.
Worden zij straks niet meer geholpen?

Afgelopen dagen gaven we in sociale media berichten voorbeelden met foto’s erbij van mensen die dankzij STIL en onze partners van de straat geholpen zijn, toegang kregen tot medische zorg en andere basisrechten evenals begeleiding om te werken aan oplossingen en toekomstperspectief. Zij hebben nu een verblijfsvergunning.

Meer mensen op straat zonder inkomen en toegang tot basisrechten

Als het aan het nieuwe kabinet ligt, zouden mensen in een vergelijkbare situatie en nóg veel en veel meer anderen gedwongen worden op straat te leven zonder toegang tot voorzieningen. Waaronder ook kinderen en andere kwetsbaren.

Velen zouden tot crimineel bestempeld worden en mogelijk mensen die hen helpen ook. Juridisch komen er - als het aan de nieuwe regering ligt - allerlei verslechteringen aan, zowel wat kansen op legalisering betreft als recht op juridische bijstand.

Onder dit bericht zie je de dertig – in onze ogen- rampzalige plannen uit het regeerakkoord.
Ben je ook boos en voel je je machteloos? Hier enkele tips:

Je kunt deelnemen aan een demonstratie, georganiseerd door Migreat, 15 juni in Amsterdam voor vrijheid van beweging, tegen de nieuwe kabinetsplannen en het EU-migratie’beleid’. Lees meer via deze link.

Digitale collecte en andere steun aan STIL

Je kunt STIL steunen door deze digitale collecte voor ons te verspreiden en zelf te doneren. De collecte wordt verdubbeld door het Armoedefonds. Ook kun je vaste donateur, vrijwilliger of gastadres worden. Je bent nu nog niet strafbaar... (sorry niet echt een leuke grap). We zoeken op dit moment een penningmeester. Lees hier wat je zoal kunt doen.

Help ons meer volgers en steun te krijgen
Je kunt ons volgen en onze berichten delen. Als de plannen van het kabinet werkelijkheid worden, hebben we je steun hard nodig!

 

De dertig rampzalige plannen:

Mei 2024

 • Niet meewerken aan uitzetting/terugkeer wordt strafbaar. Naast de vreemdelingendetentie die er nu al is, kunnen mensen dan ook in strafgevangenissen worden opgesloten, keer op keer op keer. Ze krijgen hierdoor een strafblad en kunnen dan nooit meer een verblijfsvergunning krijgen. Ze worden niet makkelijker uitzetbaar, ze zitten enkel meer in de ellende.
 • .
 • Bewijslast zwaarder op schouders asielzoeker. Het is nu vaak al heel moeilijk om als vluchteling te bewijzen dat je wel degelijk te vrezen hebt voor vervolging. STIL helpt veel mensen hierbij. Straks wordt dit nog moeilijker. Dit betekent dat minder mensen asiel kunnen krijgen. 
 • .
 • • (Andere) Verslechteringen rechtspositie/rechtsbijstand.
 • ..
 • Geen hoger beroep meer mogelijk in asielzaken..
 • .
 • Asielcrisiswet invoeren: twee jaar geen besluiten op asiel, zgn asielbeslisstop. Er is nu al een enorm lange wachttijd. Van een jaar of twee, zelfs vaak nog langer. We kennen bijvoorbeeld een gezin dat al vijf jaar in een (kansrijke) procedure zit. Moet dit nog langer worden?.
 • .
 • Beperking mogelijkheid herhaalde aanvragen. STIL helpt veel mensen met een herhaald asielverzoek. Dit zijn mensen die eerder onvoldoende kennis hadden van de procedure en/of onvoldoende mogelijkheid om bewijzen te verkrijgen, bijvoorbeeld uit land van herkomst of onderzoeksrapporten (waar ook geld voor nodig is). Als we dit niet meer zouden mogen doen, zouden we vele mensen niet meer kunnen helpen en zouden veel meer mensen dan nu al, geen toekomstperspectief meer hebben. We hopen daarom dat deze mogelijkheid nog wel blijft bestaan voor mensen voor wie dit een redmiddel is tegen uitzetting naar een plek waar ze onveilig zijn, voor mensen die bij hun gezin willen leven of die medische behandeling nodig hebben.
 • .
 • Het begrip veilig land wordt verruimd tot veilige delen van landen op basis van ambtsberichten. Op dit moment wordt al vaak geen asiel gegeven omdat mensen geacht worden naar een veilig geacht deel van hun land van herkomst te gaan. Dit zal nog toenemen.
 • .
 • Ambtsberichten worden in beginsel niet openbaar gemaakt. Dit betekent dat het ministerie van Justitie of Buitenlandse Zaken iets kan beweren, terwijl het advocaten en rechters niet mogelijk wordt gemaakt bronnen te checken. Het gebeurt nu al vaak dat bronnen niet bekend zijn ((zgn) om hen te beschermen) en ook dat er desondanks enorme waarde aan wordt gehecht terwijl bronnen die tegengeluid laten horen minder kans krijgen gehoord te worden/mee te wegen in procedures. 
 • .
 • Enkel nog tijdelijk asiel. Mensen die vaak al veel onrust (geweld, onzekerheid, stress, onveiligheid) meegemaakt hebben, zouden ook weleens wat rust mogen hebben. Dit plan betekent echter dat hun vergunning elk moment weer ingetrokken kan worden. Dat is nu ook al mogelijk bij veel mensen. Straks bij nog meer mensen en straks heeft niemand meer rust en stabiliteit.
 • .
 • Dwangsommen wegens termijnoverschrijding worden afgeschaft of beperkt. Procedures duren nu al veel en veel te lang. Daar kan straks geen financiële sanctie meer op staan zodat het nog langer zal duren voor beslissingen genomen worden.
 • .
 • Bepaalde groepen vluchtelingen geen gezinshereniging toestaan. STIL kent veel mensen die enorm veel verdriet hebben omdat ze jarenlang hun gezin en familie niet zien en grote zorgen hebben. Dit is al enorm zwaar en het duurt vaak ook vele jaren voor het eindelijk toch lukt herenigd te worden. Moet dit voor sommigen onmogelijk gemaakt worden? Moeten ze nog meer verdriet en ellende kennen?
 • .
 • •  LVV afgeschaft. Dit is de opvang en begeleiding die nu in vijf gemeenten plaatsvindt, ieder op eigen wijze en sinds 2019 als pilot indirect door het rijk gefinancierd. Ondanks dat uit onderzoek (o.a. van Justitie zelf) gebleken is dat opvang en begeleiding (bijv/vooral zoals die in Utrecht geboden wordt), voor velen tot oplossingen leidt (legalisering of vrijwillige terugkeer), dat lijkt ons in ieders belang vergeleken met mensen op straat zonder dat ze toegang tot voorzieningen en begeleiding hebben, wil het kabinet dit toch afschaffen. Dit kan betekenen dat er 2500 mensen op straat komen in die vijf steden.
 • .
 • Beperking gemeentelijke opvang (financiering) tot het meest basale. Zie boven. Mogelijk kunnen er dus wel enkelen in gemeentelijk gefinancierde opvang blijven.
 • .
 • Opvang versoberen voor bepaalde groepen, voor sommige groepen vrijheidsbeperking uitbreiden. De opvang lijkt ons al sober genoeg. Opsluiting en vrijheidsbeperking van onschuldigen vinden wij onwenselijk. Liever zien we dat dit minder gebeurt - liefst helemaal niet- dan meer.
 • .
 • Grenscontroles binnengrenzen opvoeren. Dan dus meer kans op detentie en teruggestuurd te worden naar zuidelijk of oostelijk gelegen EU-landen waar de humanitaire-, juridische- en opvangsituatie vaak zeer te wensen over laat.
 • .
 • Op het onderwerp migratie: terugtrekken uit de EU, de zgn opt-out-clausule, zodat NL zich niet meer aan EU-beleid op gebied migratie hoeft te houden.
 • .
 • Spreidingswet terugdraaien die al door de Eerste en Tweede Kamer heen is en eindelijk Ter Apel eens zou kunnen ontlasten. Dit gaat dus mogelijk niet door. Wat moet er dan met de mensen gebeuren?
 • .
 • Geen voorrang woningen meer. We begrijpen net als iedereen dat het tekort aan woningen een ellendige ramp is en veel mensen die een woning zoeken in een onmogelijke of zeer moeilijke situatie zitten, ook dat er al vele daklozen zijn. Echter, mensen levenslang (of een jaar of twintig) in opvangcentra laten zitten, waar nu al een gebrek aan plekken is, lijkt ons niet wenselijk.
 • .
 • Intrekken vergunning makkelijker maken. Misschien dat het op te richten constitutionele hof hier nog iets tegen kan doen :)?
 • .
 • Uitlezen mobiele telefoons, mogelijkheid daartoe vergroten. Dit is bedoeld om te achterhalen uit welk land iemand komt of de naam en identiteit, zodat mensen makkelijker uitzetbaar zijn, hoopt het kabinet. Wij zijn hier niet blij mee.
 • .
 • Uitbreiden van de ongewenstverklaring. Oorspronkelijk konden alleen grote criminelen (die zwaar misdrijf gepleegd hebben) dit opgelegd krijgen. Men wil dit verruimen, zodat ook niet-criminelen dit stempel kunnen krijgen. Dat betekent dat ze crimineel en strafbaar worden om wie ze zijn en na uitzetting tien jaar niet meer terug kunnen komen. Dit krijgen nu al veel mensen opgelegd. Straks wordt dit verruimd. Die mensen krijgen nooit meer een verblijfsvergunning. Ze zullen niet makkelijker uit te zetten zijn.
 • .
 • Aanscherping EU maatregelen op gebied van detentie van zgn kansarmen en mensen zonder id-reisdocumenten, aan EU- buitengrens. Onduidelijk is hoe dit aan te scherpen. Mogelijk langere duur van de detentie en bredere groep? We vinden de huidige afspraken al veel te ver gaan, laat staan aanscherping.
 • .
 • • Andere EU maatregel: Nederland kiest voor meer afkopen ipv opvangen. Dit terwijl de zuidelijke landen al relatief meer mensen opvangen en de omstandigheden daar al zorgelijk zijn/ontoereikend zijn.
 • .
 • Meer opvang in derde landen. Je kunt elders op de website lezen hoe die derde landen met medeweten en steun van de EU nu al druk bezig zijn met schenden van mensenrechten. Lijkt ons niet wenselijk daar (meer) mensen te gaan opvangen.
 • .
 • Uitbreiding/aanscherping akkoorden derde landen over terugname/terugkeer. Zie hierboven...
 • .
 • Uitbreiding opvang in de regio. Daar worden al miljoenen mensen opgevangen. Naar verhouding relatief veel meer dan hier. Misschien een idee om eerst eens wat steun te geven zodat vluchtelingenkampen in de regio een hogere kwaliteit krijgen?
 • .
 • Uitbreiding migratiedeals herkomstlanden. Vaak zijn die herkomstlanden in oorlog of is er een onderdrukkend regime. Niet erg wenselijk om daar deals mee te sluiten, laat staan terugname-deals.
 • .
 • Zgn modernisering van VN Vluchtelingenverdrag. Verwezen wordt naar plannen in het akkoord… in onze ogen zorgelijk en niet wenselijk. Het is nu al de vraag of we ons aan het Verdrag houden.

Gerelateerde onderwerpen:

 • Nederlandse nationaliteit afpakken wordt makkelijker
 • .
 • Enorme bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking

Niet zeker wat dit betekent:

 • De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt verzelfstandigd.

 

Noot:

Hier zijn enkel maatregelen genoemd die vluchtelingen, migranten en/of mensen zonder verblijfsvergunning betreffen.

Over andere plannen in 't akkoord:

Vier ministeries noemen veel plannen 'onhaalbaar'

NRC van 30/31 mei meldt dat ambtenaren van vier ministeries in een interne analyse stellen dat diverse plannen uit het regeerakkoord 'onhaalbaar' zijn. Sommige plannen noemen ze ook 'lastig' of riskant'.

Zowel ambtenaren van BiZa, BuiZa, Economische zaken en Klimaat, als Landbouw, schreven mee aan de analyse.
Dit meldt de NRC 30 mei digitaal en 31. mei op papier. Lees het (met betaalmuur) via deze link.
.
Voorbehoud:

De redactie garandeert niet dat er geen enkele fout in staat. Zo weet ik bijvoorbeeld niet zeker wie er nu al ongewenst verklaard kunnen worden en wie niet. Ondanks dat ik daar lang geleden al actie tegen voerde :)

Reacties ter correctie of aanvulling kun je mailen naar: nieuws@stil-utrecht.nl.

Lees het regeerakkoord via deze link.