image

ANBI en financiën

Stichting STIL is een goed doel dat sinds 2008 de zogenoemde ANBI-status heeft. Voor meer informatie over de betekenis hiervan, klik hier. Belangrijk voordeel van deze ANBI-status, is dat je je gift aan STIL kunt aftrekken van de belasting.

Via deze link kun je standaardformulier publicatieplicht ANBI inzien.

Jaarrekening 2023

De jaarrekening van 2023 ligt op dit moment ter goedkeuring bij de accountant en zal voor 1 juli hier gepubliceerd worden en naar de fondsen verzonden worden die steun boden in 2023. De fondsen die voor een specifiek doel doneerden, ontvangen een eigen verantwoording. 

 

Project Noodhulp & Oplossingen

Zo krijgen fondsen die doneerden voor het project Noodhulp & Oplossingen na afloop van het project(jaar) een verantwoording en goedgekeurde jaarrekening. Dit geldt eveneens voor donaties ten behoeve van andere doeleinden. Via deze link is een projectraportage over 2023 te lezen en via deze link een rapportage over 2022. 

 

Aanmeldloket

Een rapportage van het werk van het Aanmeldloket in 2023, dat STIL samen met drie andere organisaties draait en waar mensen opvang kunnen vragen en verwezen worden naar eerstelijnsopvang is hier te lezen.

 

2022

Via deze link is de door een accountant goedgekeurde jaarrekening van 2022 in te zien. Via deze link vind je een uitgebreid inhoudelijk Jaarverslag en hier een samenvatting van ons werk in 2022

 

Voorgaande jaren

Via deze link is de door een accountant goedgekeurde jaarrekening van het jaar ervoor, 2021 in te zien. En via deze link de jaarrekening van 2020.

Eerdere jaarverslagen lees je hier.

 

Verhouding subsidie en donateurs

Organisatiekosten worden grotendeels gefinancierd middels subsidie van de gemeente Utrecht. Daarnaast wordt c.a. 50% van de directe kosten van hulpverlening (sociale-, medische en juridische kosten) uit gemeentesubsidie vergoed. Resterende kosten worden vergoed uit fondsen en donaties. In 2023 werd ongeveer een vijfde deel tot een kwart van de uitgaven door particulieren gefinancierd. In 2024 naar verwachting een vijfde deel. In 2025 zal dit naar verwachting 30 tot 50% zijn. Donateurs zijn daarom van harte welkom.

Jaarlijks worden donaties ingezet waar ze het hardst nodig zijn. Als donateurs graag zien dat hun donatie aan een specifiek doel wordt besteed, kunnen ze dit bij hun donatie vermelden.

Lees hier hoe je donateur kunt worden.

 

Projecten en acties

Voor incidentele activiteiten, campagnes, projecten of acties, wordt apart aan fondswerving gedaan. Fondsen krijgen een bijpassende verantwoording. 

Daarnaast werven we voor individuele noden fondsen per persoon, per uitgave.

 

Buffer

Zoals gezegd wordt het overgrote deel van onze begroting gedekt door gemeentesubsidie. Deze inkomstenbron is dus politiek afhankelijk en daardoor onzeker. om die reden streven we ernaar een reserve te hebben die groot genoeg is om bij wegvallen van de financiering een half jaar de vaste lasten te kunnen dekken.