image

ANBI en financiën

Stichting STIL is een goed doel dat sinds 2008 de zogenoemde ANBI-status heeft. Voor meer informatie over de betekenis hiervan, klik hier. Belangrijk voordeel van deze ANBI-status, is dat je je gift aan STIL kunt aftrekken van de belasting.

Financieel Jaarverslag

Het financiële Jaarverslag over 2017, goedgekeurd door een accountant, kun je hier inzien. Het inhoudelijk jaarverslag kun je hier lezen. Mocht je hier nog vragen over hebben dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met onze penningmeester Edward Ammerlaan of fondswerver Margreet Jenezon via het algemene mailadres van STIL: info@stil-utrecht.nl.

2018

Het inhoudelijk en financieel jaarverslag over 2018 is al af (dd 16 juli 2019) maar ligt nog ter goedkeuring bij de accountant.

Wegens gewijzigde voorwaarden en een steekproef die nog in juli jl moest plaatsvinden (accountantscontrole) heeft de verslaglegging enige vertraging opgelopen. Onze excuses daarvoor. 

De financiële en inhoudelijke verantwoording zal voor 1 september 2019 afgerond zijn en worden toegezonden aan fondsen en donateurs. Enkele fondsen hebben al een eigen projectverantwoording ontvangen.

Mocht je als donateur prijs stellen op de ontvangst van de Jaarrekening en het Jaarverslag en niet op de mailinglijst staan van STIL, dan kun je je mailadres (of postadres) doorgeven aan STIL (info@stil-utrecht.nl). 

Buffer

Te zien is dat er een relatief hoge reserve op onze rekening staat. Die hanteren we omdat de politieke situatie en daarmee de subsidie van de gemeente Utrecht, altijd een bepaalde mate van onzekerheid biedt. Vandaar dat we –volgens de daarvoor gebruikelijke richtlijnen- een veilige buffer hanteren zodat we een half jaar verder kunnen gaan met ons werk, mochten we onverwacht met financiële tegenvallers te maken hebben of mocht er onverwacht een eind komen aan de subsidie. In die zes maanden kunnen we dan aan alternatieven werken.

Verhouding subsidie en donateurs

Organisatiekosten worden zoals aangegeven gefinancierd middels subsidie van de gemeente Utrecht. Donaties en geworven fondsen worden besteed aan directe cliëntuitgaven, tenzij expliciet anders afgesproken. Ook een klein deel van de cliëntuitgaven wordt door de gemeente Utrecht gefinancierd. Bijvoorbeeld de eigen bijdragen voor medicatie.

Ongeveer tweederde van onze jaarlijkse begroting wordt gedekt door gemeentesubsidie, een derde door fondsen en donateurs. Een heel groot deel hiervan is incidenteel. Daarom zijn we altijd op zoek naar vaste donateurs zodat we meer zekerheid hebben en de continuïteit  van onze hulpverlening kunnen waarborgen. Lees hier over hoe je donateur kunt worden.

Projecten en acties

Voor het project WAYTOSTAY en voor incidentele activiteiten, campagnes, projecten of acties, wordt apart aan fondswerving gedaan. Fondsen krijgen een bijpassende verantwoording. Hier kun je meer lezen over het project WAYTOSTAY.

Daarnaast werven we voor individuele noden fondsen per persoon, per uitgave.